آيا ميشود نوزاد تبداررا بادرمان آنتي بيوتيكي و بطورسرپايي درمان كرد؟

آيا ميشود نوزاد تبداررا بادرمان آنتي بيوتيكي و بطورسرپايي درمان كرد؟    

پاسخ:خير.ممنوع است.ابتدا پوشش نوزاد را كم كرده و پس ازحدودچهل دقيقه،مجددادرجه حرارت راچك ميكنيم.اگر واقعا تبدارباشد،وبالا رفتن درجه ي حرارت مربوط به پوشش نباشد،واحتمال عفونت برود بستري جهت دريافت آنتي بيوتيك تزريقي الزاميست.

قطره ي بيني را چند دفعه ميشود استفاده كرد؟

قطره ي بيني را چند دفعه ميشود استفاده كرد؟

پاسخ:اگرمنظور قطره ي كلرور سديم %0.65باشد،مصرف درهر بار كيپ شدگي بيني،بويژه قبل از شروع شيردهي و درهنگام خواب ،براي تسهيل تنفس از راه بيني بلامانع است.معمولا يك تا دو قطره كفايت ميكند،هرچندقطرات بيشتر نيز،خطرناك نيست.