کوارکتاسیون

 

اندوکاردیت

 

Pericarditis

 

انيميشن بيماريهاي مادرزادي قلبي

بستن ASD با Amplatzer

 

 ASD

 

 PDA

 Perimemberanous VSD

بستن PDA با Coil

بستن PDA با Amplatzer

بالون AS

بستن VSD با Amplatzer