VSD

يا نقص ديواره ي بين بطني شايعترين بيماري مادرزادي قلبي است.

ديواره ي بين بطني يك قسمت غشايي و يك قسمت عضلاني دارد.

عمده يVSD ها درقسمت غشايي قرار دارند كه ديرتر بسته ميشوند.

احتمال بسته شدن VSD هاي عضلاني بالاتر است،به نحوي كه 100-80درصد موارد كوچك تا يك الي دوسالگي بسته ميشوند.

Patients with small defects have an excellent prognosis, albeit with a small risk of endocarditis, aortic valve insufficiency, and late cardiac arrhythmia. A large number of these defects close spontaneously; this number approaches 75% to 80%, with most closing in the first 2 years of life.

تشخيص بيماري با سمع صداي غير طبيعي (دراكثر موارد) است.اما درانواع بزرگ يا موارد همراه با افزايش فشار ريه نبود صداي غيرطبيعي نبايد منحرفمان كند و از تشخيص غافل شويم كه بس خطرناك است.

يك سوفل واضح را ميشود شنيد و VSD جزء بيماريهاي پرسرو صداي قلبي محسوب ميشود كه تشخيص اش دراكثر موارد بي دغدغه انجام ميشود.

ولي هيچگاه نبايد صرفا با سمع قلب تشخيص صددرصد را گذاشت و بيمار را پيگيري نمود(به دليل وجود بيماريهاي مشابه شديد و بعضا كشنده)

علايم ديگري كه VSD ايجاد ميكند كمبود رشد،ذات الريه مكرر،نارسايي قلبي ،خستگي حين شير خوردن و فعاليت ميباشدكه نوع علامت به سن ،اندازه ي سوراخ و فشارريه بستگي دارد.

اين بيماري كبودي نميدهد!

هر سوفل خفيفي را بايد جدي گرفت:چراكه يك VSD بزرگ سوفل واضحي ندارد و تنها با برجستگي طپش قلب درقدام سينه و سمع يك صداي دوم بلندتر قلبي (تازه اگر وجود داشته باشد)قابل ترديد است.

اگر تشخيص يك VSD بزرگ تا يكسالگي به تعويق افتد به دليل صدمات ريوي برگشت ناپذير ممكن است ديگر كاري براي بيمار نشود انجام داد و حتي بستن VSD هم ديگر لازم نباشد.

تصور همكاران پزشك شايد بر اين باشد كه صدمه ريوي برگشت ناپذير كه به آن سندروم آيزنمنگر ميگويند

(eisenmenger syndrome) با كبودي و تنگي نفس واضح و علايم ريوي پايدار و تغيير شكل ناخنها(كلابينگ) همراه باشد.توجه به اين نكته ي بسيار مهم ضروري است كه اين علايم دربيمار آيزنمنجر بسيار دير بروز ميكنند (درسن حدود جواني )و به تدريج هم بروز ميابند،و نبود اين علايم نبايد اطمينان از نبود يك VSD بزرگ ايجاد نمايد.

گاه همكاران از شنيدن صداي واضح غير طبيعي نگران ميشوند يا از تشديد سوفلي كه از قبل وجود داشته و يا مادران از شروع لمس يك لرزش غير طبيعي درقفسه سينه كودك خود كه از همه لحاظ روند رو به بهبودي داشته شكايت ميكنند :دراين موارد معمولا تشديد سوفل نشانه ي كوچك شدن VSD و افت فشار بالاي ريه همراه است كه جاي بسي خوشوقتيست .

اما:هميشه نبايد خوشبين بود،گاهي بروز يك ضايعه ي جديد مثل تنگي دريچه ريه ميتواند علت باشد كه البته براي بيمار VSD اكثرا مطلوب است چرا كه از ريه درمقابل تهاجم خون آمده از سمت چپ محافظت ميكند،اما درهر حال تشخيص و پيگيري خود را داردو بايد به آن توجه شود.

بيماران VSDدر صورت بهبودي نيز بايد تا يكي دوسال پيگيري شوند نه بخاط VSDبلكه بخاطر اطمينان از عدم بروز تاخيري AI يا نارسايي دريچه آئورت.چرا كه ديواره ي بين بطني به مثابه ي ستوني است كه دريچه ي آئورت به آن تكيه دارد و هرنوع نقص در ديواره منجر به به اصطلاح لق زدن دريچه خواهد شد.

اگر بيمار انديكاسيون درمان غير دارويي نداشته باشد،مهمترين نكته اي كه خانواه و همكاران بايد لحاظ كنند به ترتيب رعايت بهداشت دهان و دندان و استفاده ي به موقع از داروهاي پروفيلاكسي حين اعمال دندانپزشكي و جراحي است.

دربيماران مبتلا به VSD كه تب بدون كانون دارند مهمترين چيز توجه به اندوكارديت عفوني است.

اما درچه بيماراني لازم است از روشهاي غير دارويي استفاده كرد؟

روشهاي غير دارويي يعني چه؟

Indications for surgical repair in infancy are uncontrolled congestive heart failure, including growth failure or recurrent respiratory infection. Large defects, even in the absence of symptoms, are repaired prior to 2 years of age (often prior to 1 year) if associated with elevated pulmonary artery pressure. Surgery generally is recommended for older, asymptomatic children with normal pulmonary pressure if the pulmonary-to-systemic flow ratio is >2:1. Defects associated with significant left ventricular dilation are often considered appropriate for repair.

درگذشته تنها روش درماني غير دارويي دربيماران نيازمند(مقاوم به دارو،VSDبزرگ،فشار بالارونده ريوي،نوع زير دريچه ي آئورت،كندي رشد شديد)جراحي بود كه امروزه به روش درماني دوم بدل شده .روش برگزیده بستن از طريق آنژيوگرافي است كه روزبروز باآمدن وسايل ظريفتر و بهتر نقش اصلي خود را دردرمان بيماران نيازمند بستن نقص محكمتر ميكند.

با وجود آمدن روشهاي غيرجراحي دربستن VSD كه حداكثر يكساعت و نيم طول ميكشد و با هيچ اسكار ي همراه نيست،عدم تشخيص بيمار و بدل شدن اش به يك مورد آيزنمنجر بسيار درناكترازگذشته مينمايد.

يك سوال ومساله مبتلا به شايع:

آيا بايد درهر بيمار VSDبا هر سرماخوردگي ساده حتما آنتي بيوتيك شروع كرد واز آنتي بيوتيكهاي قويتر استفاده كرد؟

پاسخ:خير ،انديكاسيونهاي درمان و نوع درمان دراين بيماران هيچ فرقي با ساير بيماران ندارد!!!

والدين و همكاران گرامي :

به هرنوع سوال شما دراين مورد پاسخ داده خواهد شد.لطفا سوالات و نظريات خودرا مطرح ماييد.