نوشته‌ها

صداهای قلبی

 

Blunt cardiac injury

 

VSD

 

HCOM

کوارکتاسیون

 

انيميشن بيماريهاي مادرزادي قلبي

بستن ASD با Amplatzer

 

 ASD

 

 PDA

 Perimemberanous VSD

بستن PDA با Coil

بستن PDA با Amplatzer

بالون AS

بستن VSD با Amplatzer