نوشته‌ها

كواركتاسيون آئورت

 

به تنگي شاهرگ اصلي قلب يعني آئورتا اطلاق شده و شاه علامت آن فقدان يا تضعيف نبض اندامهاي تحتاني ميباشد.اين بيماران دررديف بيماران مبتلا به فشارخون قرار ميگيرند و درهركودك يا نوزاد مبتلا به فشار خون علاوه بر بررسي مشكلات كليوي(شايعترين دليل افزايش فشارخون دركودكان)اين بيماري بايد مورد بررسي قرار بگيرد.

 

درصورتيكه بيماري به موقع تشخيص داده نشده و درمان نشود،بيمار دچار صدمه ارگانهاي حياتي مثل كليه ها به سبب فشار بالاي خون و حتي دربرخي موارد سكته مغزي ميگردد.مضافا اينكه خود قلب نيز به سبب فشاري كه بر روي آن است و مجبور است خون را درمقابل يك شاهرگ تنگ و با مقاومت بالا پمپ نمايد ،پس ازمدتي گشاد شده و به تدريج ضعيف و ضعيف تر ميگردد.

توصيه ي من به همكاران اينست كه :

حتما نبض اندام تحتاني(يكطرف كافي است)را چك نمايند.نبض فمورال بهترين است.

حتما فشار خون هر كودك بالاي سه سال را يكبار هم كه شده با كاف مناسب چك نمايند.براي همكاران پزشك عمومي ضروري است علاوه بر داشتن كاف مخصوص بزرگسا ل ،درليست خريد وسايل مطب خود يك فشار سنج مناسب كودكان(كاف متوسط)را بگنجانند.

لازم است يك نوموگرام تحليل فشارخون را كپي و به ديوار اتاق معاينه خود نصب نمايند و يا درقطع كوچك همراه خود داشته باشند تا عدد بدست آمده از سنجش فشار خون را تفسير و درصورتي كه بالاي صدك %95باشد براي بررسي بيشتر ارجاع دهند.

درمان كواركتاسيون امروزه بسيار ساده و از طريق بالون آنژيوگرافي حتي درنوزاد يكساعته نيز مقدور است.ايده آل اينستكه درنهايت براي بيمار استنت گذاري صورت گيرد.امروزه جهت درمان اين بيماران كمتر به جراح رجوع ميشود.

Coarctation Stenting

Balloon-expandable stents provide an effective therapy for patients with Coarctation of the aorta. A stent implanted concurrently with balloon angioplasty, in either native or postoperative recurrent Coarctation, functions as an endovascular buttress to provide support to the dilated aortic segment. Stents decrease Coarctation restenosis related to vessel recoil and may also diminish the late incidence of aneurysm formation.

 

آيا كودكان به بيماري فشارخون مبتلا ميشوند؟

آيا كودكان به بيماري فشارخون مبتلا ميشوند؟

پاسخ:بله ،حتي درنوزاد تازه به دنيا آمده ديده ميشود.و شايعترين علت افزايش فشارخون دركودكانكم سال بيماريهاي كليوي است.

آيا ر‍ژيم غذايي و كم كردن وزن بركاهش فشارخون موثراست؟

پاسخ:قطعا.رژيم توصيه شده براي كودكان با فشارخون بالا معروف به DASH Dietميباشد.كه درواقع رژيمي است كه بهتر است همه ي انسانها به آن پابندباشند.جزييات آنرا متخصص تغذيه تعيين ميكند.اما ميزان كاهش فشارخون پابه پاي كاهش وزن نيز كاملا اثبات شده(بيشتر دربالغين) به نحوي كه به ازاي هر 5كيلوگرم كاهش وزن تقريبا4.5ميليمترجيوه ازفشارسيستولي وحدود3.5ميليمترجيوه از فشاردياستولي كاسته ميشود.

Numerous clinical trials have been conducted to evaluate the relationship of weight loss to blood pressure. Almost all have shown that weight loss or improvement in BMI is related to lower blood pressure in adults. In a meta analysis, the mean reduction in blood pressure for a weight loss of 5.1 kg was 4.4 mm Hg for systolic blood pressure and 3.6 mm Hg for diastolic blood pressure

آيا قطره بيني كلرورسديم باعث ايجاد فشارخون دركودكي خواهد شد؟

پاسخ:نقش مصرف بالاي سديم دردوران ابتدايي زندگي و ارتباط آن بابروز فشارخون كاملا شناخته شده است.امادراين خصوص نيزبه مقاله و مطلبي برنخورده ام.گويي كه غلظت پايين نمك موجود دركلرور سديم و دفعات وميزان محدوداستفاده ازآن همگان را متقاعد كرده باشدكه بين ايندو ارتباطي نيست.اما بازتاكيد ميكنم كه كودكان را بايد درمصرف زياد موادخوردني نمكي مثل انواع چيپسها و پفك،خيارشور و امثالهم محدود كردتا درآينده تاوان آنرا به صورت مصرف مزمن داروهاي ضدفشارخون و عوارض آن نپردازند.

 

Unfortunately, a simple approach to assessment of the degree of sensitivity to sodium is not available for use in the clinical setting.Infancy may be an important period in relation to dietary sodium. Hofman et al. conducted a randomized trial of sodium reduction in infants. They found a small but statistically significant reduction in blood pressure at 6 months of age. This difference was diminished at 1 year of age after the intervention had ceased. However, a follow-up study was done when the subjects reached age 15. The low-sodium group had significantly lower blood pressure than the normal-sodium group, despite the fact that the intervention had not been continued through childhood .There have been few studies of restriction of dietary sodium in pediatric patients with hypertension. These studies have yielded conflicting results, with some showing an effect and others showing no effect. This may be in part due to the heterogeneity of response to dietary sodium and the inability to identify individuals who are more salt sensitive. It may also be due to difficulty in adherence to a low-salt diet.