نوشته‌ها

کوارکتاسیون

 

اندوکاردیت

 

Pericarditis

 

گپ و گفتی کوتاه با دانشجویان

گپ و گفتي كوتاه :

*از ياد نبريم با قبولي در رشته ي پزشكي ، هنوز قوانين حافظه مان همانست كه بود. به تلاشي درهمان حد دوران كنكور احتياج داريم.

*در مرور مطالب قانون PQRST  هنوز بجاست. ابتدا previewآنگاه طرح سوال (questions)، مرور(reading) و سپس stabilizationكه با روشهايي مثل آنچه درروش J5 آمده قابل دستيابي است.درنهايتtest ميباشد.

*طبق بررسيها براي تثبيت يك مطلب درحافظه به حدود دويست بار تكرار نياز است.

*يادمان نرود عمده نبوغ به تلاش است ،نه حافظه يا IQ

*درمورد مطالبي كه مطالعه مي كنيم حتما فيلم،انيميشن يا تصاوير مرتبط با موضوع را پيدا و تماشاكنيم.اگر نشد خود شروع به نقاشي كنيم .قويترين حافظه ي بشر نوع بينايي است.يكي ز بهترين اطلسها براي بيماريها كتاب CIBAتاليف و نقاشي دكتر Netter،ميباشد

*از دفترچه هاي كلاسوري با قابليت جابجايي برگه هاي داخلي براي نوت برداري استفاده كنيم.برگه هاي داخلي movable امكان دسته بندي مكررمطالب(بجاي دورريختنشان)را ميدهند.

*تا حد امكان از كتابهاي خلاصه و پرمحتوا استفاده شود.اما مرور مكرر تا رسيدن به تسلط كامل انجام گيرد

*اسلوب نوشتاري كتابهاي پزشكي كاربردي نيست.از تعريف شروع -به پروگنوز ختم ميشود و بيشتر شبيه يك كاتالوگ ميباشد و جنبه ي استفاده ي باليني ندارد.اين قصه درنگارش كتاب تا مقطع فوق ادامه داشته و تصوراينكه درمراحل بعدي اصلاح ميشودآرزويي عبث است.متاسفانه كسي به فكر اصلاح روش نگارش رفرنسها يا معرفي كتابهاي بعضا بومي با قابليت كاربردي به عنوان رفرنس نميباشد

*پيشنهاد ميكنم تمامي تعاريف و اسمهاي موجود دركتب كه به آن برميخوريم را دردفترچه ي كوچكي جمع آوري كنيم.شايد تا پنجاه درصد از حجم مطالعاتي ما را بخاطر سپردن اصطلاحت و تعاريف و نامهاي غريب اشغال ميكندو مرورهاي مكرر اجباريشان به سبب فراموشي.

*هميشه كارت كوچكي شامل اطلاعات دارويي داروهاي مورد استفاده در بخشهاي گوناگون-شامل شكل دارويي و دوز- درجيب داشته و تكرا ركنيم

*درابتداي مطالعه ي هر مبحث از خود بپرسيم كدام چاپترهااز بيماري بحث ميكنندكه درآينده به عنوان يك بيمار سرپايي احتمال مراجعه شان به مابيشتر است.روي آنها فوكوس كنيم.

*حتما از جداول تشخيص افتراقي استفاده كنيم.بوي‍ژه تاكيد من روي گردآوري و مطالعه ي آلگوريتمهاي تشخيصي است كه هم دانش مارا از تشخيصهاي افتراقي بالا برده و هم راه رسيدن به تشخيصها را به ما مي آموزند.

بهتر است هميشه ابتدا problem basedرفتار كرده و آلگوريتم مربوطه را كه به مثابه ي ريشه و تنه ي دانشي است كه قرار است بياموزيم در خودinstallكنيم .سپس مطالب بعدي كه به مثابه ي شاخ و برگندرا به اين پيكره بيافزاييم .اين باعث ميشود مطالب را ارزش بندي كنيم.و روي مطالب ارزشمندتر بيشتركاركنيم.

از نگاه دانشجويي كه فقط به تست زني مي انديشد همه ي مطالب تقريبا هم ارزش اندواين به حجم كارهاي عبث مي افزايد. تفكر آلگوريتميك باعث ميشود علت طرح برخي سوالها توسط طراح سوال را درك كرده و برخي مطالب كم ارزش كه هيچگاه درسوالات نمي آيد را حذف نماييم.

*با توجه به حجم بالاي مطالب درابتداي هر مرور از خود بپرسيم :چه قسمتهايي را لازم نيست مطالعه كنم؟

آنها رابراي هميشه از رفرنس خود حذف كنيد

*از يادگيري سه گانه ي زبان-منطق يا فلسفه -و روش تحقيق به بهانه ي مطالعه درپزشكي هيچ روزي غافل نباشيم كه موجد خودشناسي اند و مولد self steem

معرفي مختصر رشته قلب كودكان

از شاخه هاي فوق تخصصي كودكان با طول مدت تحصيل سه ساله ودوره ي طرح دوبرابر دوره ي تحصيل يعني شش ساله ميباشد.

دانشگاههاي متولي آموزش اين رشته درايران ع پ تهران(مراكز قلب شهيد رجايي و مركز طبي)،شهيدبهشتي(بيمارستان مدرس)،اصفهان و شيراز مي باشند.سالانه حدود ده نفر دراين رشته پذيرفته ميشوند.

مهارت هايي كه دراين رشته به فراگيران آموزش داده ميشوند:

  • اكوكارديوگرافي ترانس توراسيك
  • ترانس ازوفاژ‍يال اكوكارديوگرافي
  • فتال اكوكارديوگرافي
  • اينترونشن
  • EPS كودكان(الكتروفيزيولوژ‍ي)
  • مهارتهاي مربوط به تست ورزش و هولتر مانيتورينگ دركودكان
  • Imagingشامل CT-angiography وMRI-angiographyدركودكان
  • مهارتهاي مربوط به PICUومراقبتهاي ويژه ي پس از جراحي قلب باز دركودكان

*تمامي موارد فوق امرزه داراي دوره هاي تكميلي(فلوشيپي)نيز ميباشندكه ميشود تنها درگرايش مربوطه فعاليت نمود

*سن بيماران تحت پوشش از دوره ي جنيني تابيست سالگي است

درميان گرايشات فوق اينترونشن از شاخه هاي پيشتاز است.بوي‍‍ژه با هديه كردن درمانهاي لوكس خود به بيماران:از بالون دريچه تا بستن نواقص ديواره اي وانجام تعويض دريچه و عمل فانتن درسالهاي اخير.

اينترونشن درجنين درسالهاي اخير بسياررو به رشد بوده.

 a catheterization laboratory

محيط كار اينترونشيست موسوم به كت لب ميباشد.

EPSمحيط كاري مشابه اينترونشنيستها داشته(catheterization laboratoty)اما مجهز به وسايل الكترونيكي ويژه اي هست كه اختصاص به مطالعه ودرمان انواع آريتمي ها به روش غير جراحي دارد.

 Diagram showing the major components of an electrophysiology (EP) cardiac laboratory (lab)

مزيت عمده ي گرايشهاي فوق ،مرتفع ساختن نياز بيماران به جراحي ،دوره ي كوتاه بستري و نقاهت ميباشد.به نحوي كه دربستن PDA با وسيله بيمار روز بعد از انجام پروسجر قادر به انجام فعاليتهاي روزمره و ورزش خواهد بود!

Imaging ازجمله ديگر گرايشهاست كه با ايجاد تصاوير فوق العاده گويا از انجام آنژ‍يوگرافيهاي بيمورد تشخيصي كاسته است و امروزه آنژيو گرافي عمدتا به نيت درمان با اينترونشن انجام ميگيرد.

a CT-angiogram

تجهيزات مورد نياز يك كارديولوژيست كودكن درهرمركزي كه كار ميكند تقريبا تمامي موارد فوق است كه متاسفانه عمده ي شهرستانها از داشتن آن محروم اند.