نوشته‌ها

IAP Growth Charts

 

مناسب برای پزشک عمومی، اطفال، خانواده و …

 

 

 

Pedi Dose – دوز داروهای اطفال

 

برنامه ای وطنی

مناسب همه پزشکان

 

 

 

Rx Pediatric Dehydration

 

مناسب برای پزشک عمومی، اطفال، اورژانس، خانواده و …

 

 

 

PedsGuide

 

برنامه ای عالی برای اپروچ به تب بدون کانون

 

 

 

 

 

Pedi help

 

 

برنامه ای برای PICU و اورژانس

 

 

 

Pediatric pedia

 

نرم افزاری استثنائی

صدک فشار زیر دوسال

منحنی هیپربیلی، رشد، ادجست کلیوی داروها …