نوشته‌ها

ضرورت انجام واكسيناسيون براي بيماران قلبي و ميزان فايده ي آن؟

ضرورت انجام واكسيناسيون براي بيماران قلبي و ميزان فايده ي آن؟

پاسخ:انجام آن علاوه بر واكسيناسيون روتين كشوري درابتداي ماه سرما(پاييز)الزامي است،به شرطيكه واكسن مصرفي براي سوشهاي شايع درمنطقه ي محيط زيست، درهمان سال ساخته شده باشدو وارداتي نباشد.لذا عملا واكسنهاي وارداتي موجود دربازار نوعي تخليه كالاي تجاري دربازار جهان سوم اند،و اگرنگوييم بي فايده،كم فايده اند.بماند كه خود يك آنفلوآنزاي خفيف هم ايجاد مينمايند.درهر حال قصه ي كاچي بهتر از هيچ چي است.درضمن اين واكسنها براي كودكان زير 6ماه كاربرد ندارند.

آيا برنامه ي واكسيناسيون كودكان مبتلا به بيماري قلبي با سايركودكان فرق كرده و محدوديتهايي وجوددارد؟

آيا برنامه ي واكسيناسيون كودكان مبتلا به بيماري قلبي با سايركودكان فرق كرده و محدوديتهايي وجوددارد؟

 

پاسخ:واكسيناسيون كودك مبتلا به بيماري قلبي همانگونهكه دربرنامه ي واكسيناسيون كشوري آمده ،تفاوتي با ساير كودكان نداشته ،نه تنها محدوديت و ممنوعيت نداريم كه بايد با جديت بيشتري هم دنبال شود.تنها يك نكته كه براي همكاران محترم تذكرش الزاميست پرسيدن سابقه ي تزريق خون يا مصرف ايمونوگلوبولين است كه درصورت مثبت بودن سابقه ،تعديلات مربوط به واكسيناسيون دركتابچه ي راهنماي واكسيناسيون كشوري به تفصيل آمده است و بايد مراعات شود.