فهرست مطالب

ترین ها

فهرست مطالب

جدول A – درجهٔ حرارت طبیعى حیوانات اهلى

نوع دامحرارت طبیعى بدن برحسب درجهٔ سانتى‌گراد
گاو۳۸/۵
گوسالهٔ شیرخوار۴۰
گوسالهٔ قبل از یک‌سالگى۴۰-۳۸/۵
گوسفند۴۰-۳۹
طیور۴۲/۵-۴۰/۵

جدول B- تعداد متوسط ضربان نبض در حیوانات مختلف

نوع دامتعداد ضربان نبض در دقیقه
گوساله۱۰۰-۷۰
گاو شیرى۸۰-۷۰
گاو گوشتى۶۰-۴۸
بره۱۰۰-۹۰
گوسفند بالغ۸۵-۷۰
گوسفند پیر۶۵-۶۰
مرغ۱۶۰-۱۳۰

بالا ترین و پایین ترین ضربان قلب

قلب قناری هر دقیقه 1000 بـار مـی زند، در عوض قلب فیل هر دقیقه 25 بار می زند.تعداد ضربان درمرغ مگس 1800باردردقیقه،ودروال هفت بار دردقیقه میباشد.

قوی ترین قلب موجودات

قلب (شتر گاو پلنگ) یا همان زرّافه قوی ترین قلب می باشد! بله ، این حیوان نـجـیـب و بـی آزار، شـش مـتـر قـد دارد، فـاصـله قـلب او تـا مـغـزش حـدود 4 مـتـر اسـت. بنابر این رساندن خون به ارتفاع چهار متری قلب پر قدرت و محکمی نیاز دارد.