09375318813
Card image cap

نی نی هارت ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 2749

داروهای قلبی

سه داروی اصلی استفاده شونده درکنترل بیماریهای قلبی کودکان عبارتند از: لانوکسین، فوروزماید،کاپتوپریل

لانوکسین دارویی است که بیش ازهمه استفاده میشود،اما الزاما بیش از دوتای دیگرموثرنیست.علت رواج استفاده ی آن حسن شهرتش دربزرگسالان می باشد.چراکه لانوکسین درواقع همان دیگوکسین معروف است.اما درکودکان فوایدآن به آن اندازه ای که دربرگسالان اثبات شده موردتاییدقرار نگرفته و حتی گاه زیر سوال برده شده.بهرحال به دلیل اینکه شربت لانوکسین تنهاداروی قلبی درکودکان است که به فرم شربت بوده و طریقه ی مصرف آسانی دارد طرفداران خود را همیشه داشته و دارد،چراکه ظاهرا مهمترین نکته راحتی مصرف است.

اما بهترین دارو دردرمان نارسایی قلب کودکان داروی ساده و به ظاهرپیش پاافتاده ی فوروزماید است که متاسفانه تنهابه صورت قرص موجود است و باید به والدین آموزش داده شود که مثلا چگونه یک هشتم یا یک شانزدهم آنرا به دلبندخود بخورانند!

و خط دوم درمان پس ازفوروزمایدکاپتو پریل میباشد،نه دیگوکسین.و دیگوکسین یک جورهایی خط آخردرمان محسوب میشود که مادرایران از آن به عنوان خط اول استفاده میکنیم

Furosemide is used in a dosage of 1 to 3 mg/kg/day divided into two or three doses. Chronic furosemide can result in hypercalcemia and renal damage, as well as electrolyte disturbances.

Systemic afterload reduction with enalapril (initial dosage of 0.1 mg/kg/24 hours divided into twice daily, gradually increasing to 0.5 mg/kg/24hours divided into twice daily dose, maximum of 40 mg/day) is also commonly prescribed.

A traditional approach has been to administer digoxin to infants with congestive heart failure . Several studies , casting doubt on the usefulness of digoxin; however, symptomatic relief has been documented, and some experimental protocols have demonstrated acute benefit of digoxin on hemodynamic measurements. Digoxin may be indicated if diuresis and afterload reduction do not provide adequate symptom relief and surgery is not advisable. 

مکانیسم اثراین سه داروالبته متفاوت است.لانوکسین دربزرگسالاان سلولهای قلبی را تشویق به انقباض محکمتر و موثرترمینماید،امادرکودکان مکانیسم اثر اصلی اش کاهش ضربان قلب غیرطبیعی بااثرروی دستگاه اعصاب مرکز ی ست .دستگاه اعصاب مرکزی با ارسال دستور به قلب سرعت غیر معمول آنرا کاهش میدهدتا قلب فرصت کافی برای بارگیری داشته باشد،و نصفه نیمه عمل نکند.

فوروزمایدبه دیگرشکل عمل میکندو با اضافه کردن میزان ادرار و کم کردن آب اضافه ی انباشته شده دربدن ازفشاراضافه روی قلب میکاهد.

مکانیسم اثرکاپتوپریل هم به این شکل است که با گشادکردن رگها وکاهش مقاومت جلوی قلب،شرایط پمپاژرا برای قلب تسهیل مینماید.

حسن و مزیت اضافه ی فوروزماید و کاپتوپریل بر لانوکسین ،اثراین دودارو درکم کردن فشار ریه هاست.ثابت شده که فوروزماید یک وازودیلاتور ریه هم هست .یعنی با عث گشادشدن رگهای ریه و کم شدن فشار آن میگرددکه شرایط تنفس را برای بیمارتسهیل کرده و از آسیب برریه ها هم میکاهد.

چراکه هدف دربسیاری ازمواردکه به بیماران قلبی کودک دارو داده میشود،جلوگیری از صدمه دیدن ریه هاست.دربسیاری ازبیماریهای قلبی کودکان حجم و فشارخونی که به ریه ها وارد میشودافزون میگرددوالبته اگر بیماری زمینه ای قلبی جوری باشدکه به افزایش فشارریه ها بینجامداین نکته به والدین گوشزد می شود.چراکه بیماریهایی هم داریم که درآنهانه تنها فشارریه بالا نیست که حتی پایین نیز هست.

گاه مجبوریم از هرسه داروهمزمان به اضافه ی داروهای کمکی دیگر مثل سیلدنافیل برای کنترل شرایط استفاده کنیم که این به شرایط ویژه ی هربیمارمربوط است،و تعداد زیادداروهای مصرفی با پیچیدگی بیماری قلبی و وضعیت خوب یا عصف بار آن درآینده ارتباطی ندارد،چه بسا بیماری قلبی پیچیده ترکه حتی نیاز به دارو نداشته باشد.

ناگفته نماندلانوکسین دارویی فوق العادده سمی هست ودارو بایددقیقا به مقدارتجویز شده و توضیح داده شده با قطره چکانی مدرج که درظرف دارو موجوداست به کودک داده شود.و ماردان فکرنکنند که درصورت مصرف مقداربیشتردارو،حال کودکشان زودترخوب خواهد شد.

نکته ی مهم اینکه هیچکدام ازاین داروها قادرنیستند نقص موجود درقلب کودک را بهبود ببخشند و اثر ترمیمی ندارند.متاسفانه هنوز چنین دارویی تولید نشده.

و لازم به تذکر اینکه کودکانی که از دو داروی فوروزماید و کاپتو استفاده میکنند باید به طوردوره ای آزمایش شوندتامباداتوازن الکترولیتهای خونیشان یا عملرد کلیه هاشان به هم خورده باشد.

درنهایت الزامیست که درمورد داروی سیلدنافیل که همان ویاگرای معروف میباشدتوضیحاتی داده شود.این دارو داروییست بسیارموثر درپایین اوردن فشارریه و کاهش صدمات ریوی ناشی ازبیماری قلبی که حتی درنوزادیکروزه هم قابل استفاده است.گاه اثرات معجزه آسایی دارد.این دارو اصلا یک داروی تقویت جنسی مردان و به همین مساله نیز مشهوراست.لذا گاه داروخانه هاباتصوراینکه اشتباهی درنسخه نویسی شده باشدازتحویل دادن داروبه والدین طفره میروند.

درشرایطی که مادر ان قرارداریم وبه داروهای گرانقیمتی چون نیتریت اکیسدو فراورده های پروستاسیکلینی به خوبی دسترسی نداریم وداروی دیگرکاهنده ی فشارریه ها مشهوربه بوزنتان قیمت کمرشکنی دارد،بهتراست بجای اعتراض به مصرف سیلدنافیل،نگاهمان را به آن درست کنیم.

اگرمثل مینوکسیدیل که دراصل یک داروی ضدفشارخون است وبه کرات درمردان جهت افزایش رشدموی سراستفاده میشود،ابتدا فواید قلبی سیلدنافیل کشف میشدوسپس فوایدش روی قوای جنسی،آیا بازهم همین نگاه را به آن داشتیم.

درروانکاوی اثری تعریف شده بنام primacy effectیعنی دراولین مواجهه بیشترشناخت و باورهای یک فرد به یک شخص یایک مقوله شکل میگیردکه بعدا تغیر آن مشکل است.اگر دراولین مواجهه کسی شمارا مرتب و خندان ببیند،باورش به شما همین خواهدبود.واگرشما درواقع غیر ازاین باشدو دیگران ازشما غیرازاین بگویندمقاومت خواهدکردوفکرمیکنم داروی سیلدنافیل نیز یک جورهایی قربانی عیب primacy effectدرآدمها شده باشدالبته این اثرنقش منفی خودرادرمسایل شناختی و معرفتی نیز بسیارقوی بازی میکندو بایدسعی کنیم اگرمبلغ یامعرف یا مدافع خوبی نیستیم این کاررا نکنیم.که بدترین دشمن،دوست ومدافع ومبلغ بدآنست. 

Sildenafil is an oral phosphodiesterase type 5 inhibitor that has been proven safe and effective for erectile dysfunction. Acute vasoreactivity studies in PAH patients suggest that Sildenafil may have greater acute hemodynamic effects than inhaled nitric oxide

In the SUPER-1 trial (Sildenafil Use in Pulmonary Hypertension), 278 New York Heart Association (NYHA) Class II to IV patients (older than 18 years of age) with PAH (idiopathic or associated with connective tissue disease or congenital systemic-to-pulmonary shunts) received placebo or 20, 40, or 80 mg Sildenafil three times a day for 12 weeks . At week 12, exercise capacity, hemodynamics, and functional class were improved in the Sildenafil -treated patients; Sildenafil was well tolerated. Randomized clinical trials evaluating Sildenafil in children with PAH are in progress.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *