غربالگری قلب نوزاد در زایشگاه و درمانگاه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مقرر کنید قبل از حضور شما سچوریشن دست و پای راست اندازه گیری شده و ثبت شود.

در جست وجوی پاسخ سوالات و مترصد انجام معاینات زیر باشید. هرمشکل به تنهایی برای ارجاع کافی است.برای آگاهی از فوریت ارجاع یا قدمهای نخست قسمت توضیحات را مطالعه فرمایید.

شیر خوردن بریده بریده همراه با تغییر رنگ

سابقه دیابت بد کنترل شده یا لوپوس در مادر یا مصرف داروهای ضد تشنج، کاپتوپریل، سرترالین، فلاکستین یا مواد مخدر توسط مادر

Cyanosis

Heave

Auscultation

Pulse (Lower)

Pulse-oxymetery screening

Syndrome facies or Hypotonia

موردی جهت اقدام وجود ندارد.