فهرست مطالب

آیا برنامه ی واکسیناسیون کودکان مبتلا به بیماری قلبی با سایرکودکان فرق کرده و محدودیتهایی وجوددارد؟

فهرست مطالب

آیا برنامه ی واکسیناسیون کودکان مبتلا به بیماری قلبی با سایرکودکان فرق کرده و محدودیتهایی وجوددارد؟

 

پاسخ:واکسیناسیون کودک مبتلا به بیماری قلبی همانگونهکه دربرنامه ی واکسیناسیون کشوری آمده ،تفاوتی با سایر کودکان نداشته ،نه تنها محدودیت و ممنوعیت نداریم که باید با جدیت بیشتری هم دنبال شود.تنها یک نکته که برای همکاران محترم تذکرش الزامیست پرسیدن سابقه ی تزریق خون یا مصرف ایمونوگلوبولین است که درصورت مثبت بودن سابقه ،تعدیلات مربوط به واکسیناسیون درکتابچه ی راهنمای واکسیناسیون کشوری به تفصیل آمده است و باید مراعات شود.