فهرست مطالب

آیا کودکان به بیماری فشارخون مبتلا میشوند؟

فهرست مطالب

آیا کودکان به بیماری فشارخون مبتلا میشوند؟

پاسخ:بله ،حتی درنوزاد تازه به دنیا آمده دیده میشود.و شایعترین علت افزایش فشارخون درکودکانکم سال بیماریهای کلیوی است.

آیا ر‍ژیم غذایی و کم کردن وزن برکاهش فشارخون موثراست؟

پاسخ:قطعا.رژیم توصیه شده برای کودکان با فشارخون بالا معروف به DASH Dietمیباشد.که درواقع رژیمی است که بهتر است همه ی انسانها به آن پابندباشند.جزییات آنرا متخصص تغذیه تعیین میکند.اما میزان کاهش فشارخون پابه پای کاهش وزن نیز کاملا اثبات شده(بیشتر دربالغین) به نحوی که به ازای هر 5کیلوگرم کاهش وزن تقریبا4.5میلیمترجیوه ازفشارسیستولی وحدود3.5میلیمترجیوه از فشاردیاستولی کاسته میشود.

Numerous clinical trials have been conducted to evaluate the relationship of weight loss to blood pressure. Almost all have shown that weight loss or improvement in BMI is related to lower blood pressure in adults. In a meta analysis, the mean reduction in blood pressure for a weight loss of 5.1 kg was 4.4 mm Hg for systolic blood pressure and 3.6 mm Hg for diastolic blood pressure