فهرست مطالب

آیا مصرف قطره ی بینی کلرورسدیم درنوزادان وکودکان قلبی ممنوع است؟

فهرست مطالب

آیا مصرف قطره ی بینی کلرورسدیم درنوزادان وکودکان قلبی ممنوع است؟

پاسخ:کلرورسدیم%0.65دارای میزان نمک پایینی است ومتناسب با مخاط بینی تغلیظ شده.مطالعه ای دراین خصوص ندیده و مطلبی نخوانده ام.گویی که ارزش تحقیق را نداشته.اما با توجه به غلظت پایین نمک درآن و با توجه به این که زجر تنفسی ناشی ازکیپ شدگی بینی نوزاد را بیشتر اذیت می نمایند،برای استفاده ازآن حتی درفاز حاد نارسایی قلبی هم محدودیت قائل نمیشویم.