فهرست مطالب

آیا میشود نوزاد تبداررا بادرمان آنتی بیوتیکی و بطورسرپایی درمان کرد؟

فهرست مطالب

آیا میشود نوزاد تبداررا بادرمان آنتی بیوتیکی و بطورسرپایی درمان کرد؟    

پاسخ:خیر.ممنوع است.ابتدا پوشش نوزاد را کم کرده و پس ازحدودچهل دقیقه،مجددادرجه حرارت راچک میکنیم.اگر واقعا تبدارباشد،وبالا رفتن درجه ی حرارت مربوط به پوشش نباشد،واحتمال عفونت برود بستری جهت دریافت آنتی بیوتیک تزریقی الزامیست.