فهرست مطالب

اصول ده گانه

فهرست مطالب

ده نکته ای که هر پزشک باید درمورد قلب کودکان بداند

1- ارجاع کلیه بیماران دارای آنومالی اکسترا کاردیاک و سندروماتیک-خاصه داون- جهت اکوکاردیوگرافی، هرچند معاینه ی قلبی طبیعی باشد(لطفا دستوراکوکاردیوگرافی دردفترچه ی بیمه بیمار نوشته نشود!چرا که عملا آن برگه باطل است و نامه ی ارجاع و درخواست درسرنسخه مرقوم گردد-ممنون)

2- انجام گرافی قفسه سینه درهرکودک دارای علایم تنفسی مزمن و ارجاع کلیه بیماران با سایه ی قلب بزرگ جهت بررسی اکوکاردیوگرافیک(میشود جهت اطمینان از بزرگی قلب گرافی لاترال نیز انجام داد)

3- سمع دقیق کلیه کانونها از نوک قلب تا کانون ریه درسمت فوقانی چپ.شاید از مهمترین کانونها دراطفال کانون پولمونر باشد.جاییکه سوفل مربوط بهASD،دونیمه شدن اگزاجره ی صدای دوم قلب، سوفل PDA، سوفل subAS،subpulmonic

VSD،PS،HCMبراحتی قابل سمع اند.

4- کلیه ی بیماریهای قلبی که سوفل هولو سیستولی ایجاد میکنند ممکن است در مرحله ای بدون سوفل و یا صاحب سوفل سیستولی جهشی گردند.بیمارهای کمپلکس در وضعیت بالانس ممکن است هیچ سوفلی نداشته و سیانوز ناواضح داشته باشند.بیماریهای سیانوتیکی داریم که دروضعیتهای خاص سیانوز میدهند مثل شیرخوردن و ایستادن و…. درنتیجه هربیمار باشکایت سوفل یا صدای اضافه درهر وضعیت و یا شکایت کبودی هرچند خفیف و غریب باید جهت بررسی اکوکاردیوگرافیک ارجاع گردد.

5- در هر کودک لمس نبض تحتانی بویژه فمورال باید انجام شود.(جهت رد کوارکتاسیون).اگر قرارباشد تنها یک نبض درکودک چک شود ،آن نبض اندام تحتانیست.جهت تشخیص PDAبا کمک نبض خودرابه زحمت نیندازید.براحتی میتوانید آنرا درکانون ریه گوش کنید.

6- چک فشارخون درهر کودک بالای سه سال الزامی است.درنوزادان به اندیکاسیونهایش رجوع شود.

لازم است هر پزشک درمطب خویش حتما یک فشار سنج ویژه ی کودک داشته باشدو جداول صدک فشارخون را داشته باشد.موارد بالای صدک نود-ترجیحا نودو پنج -ارجاع یا پیگیری شوند!

7- بیماران دارای سابقه قلبی یا بیماری قلبی درحال حاضر حین ابتلا به عفونتها حتما نیازمند آنتی بیوتیک نبوده و اصول درمانی مشابه سایر بیماران دارند.لذا ازدادن بی مورد آنتی بیوتیک به ایشان پرهیز کنیم.

8- بیماران قلبی- بویژه انواع سیانوتیک – مبتلابه بیماریهای اسهالی یا توام با دهیدراتاسیون به کم آبی حساس بوده مایع درمانی ایشان باید با وسواس و دقت انجام گیرد

9- بیماران قلبی نه تنها بایدواکسنهای روتین را دریافت نمایند که اگر واکسنهای دیگری مثل آنفلوآنزا در دسترس باشد باید به ایشان تجویز شود.لذا معرفی این بیماران جهت دریافت معرفی نامه از کاردیولوژیست بی مورد است.تنهاباید شرح حالی ازدریافت خون و IVIGاخذ شده و مطابق دستورالعمل واکسیناسیون کشوری رفتارکرد

10- درد قفسه سینه درکودکان شکایت شایعی است.علت عمده درد غیر اختصاصی جدارقفسه است.پرولاپس میترال و علل قلبی در قعر جدول تشخیصی قرار دارند.مهمترین قدم افتراق درد کاردیاک از غیر کاردیاک است.درصورت ملاحظه ی درد کاردیاک ارجاع شوند.Tمعکوس در لیدهای جلوی قلبی عمده ی کودکان یک یافته ی طبیعی است و مشاهده ی آن نباید دلیلی برای ارجاع قلمداد شود.

صحبتی با همکاران گرامی

این قدم کوچک را به منزله حرکتی ناچیز و وظیفه ای البته، برای حقیر به منظور ارتقاء کیفیت خدمات به بیماران و مشخص کردن قلمروها ی ارجاع-پیشگیری از ارجاعهای بی مورد و البته عدم غفلت از ارجاعهای ضروری –قلمداد نمایید. به نظر حقیر تا زمانیکه با افزایش آگاهی جمعی قدمی در ارتقاء کیفیت خدمات به بیماران برنداشته و این بخش را بهبود نبخشیده ایم حق بهانه کردن حاکمیت بالینی جهت سخت گیری به همکاران از جانب بیماران و مسوولین را نداریم. یادمان رود حتی حکم ممنوعیت خمر در ابتدای اسلام در چند مرحله آورده شد و زمینه و ظرفیتها سنجیده شد و همه ی اصول مربوط به طرح حاکمیت بالینی همزمان قابل اجرانیست. در بنای یک منزل نمیشود هم همزمان پی ریزی نمود و هم سقف را بناکرد!!! برای کارهای خوب هم نباید فریب عجله های شیطانی را خورد.