فهرست مطالب

انیمیشن بیماریهای مادرزادی قلبی

فهرست مطالب

بستن ASD با Amplatzer

 

 ASD

 

 PDA

 Perimemberanous VSD

بستن PDA با Coil

بستن PDA با Amplatzer

بالون AS

بستن VSD با Amplatzer