فهرست مطالب

سوفل

فهرست مطالب

سوفل چیست؟

پاسخ:به صدایی اضافه درقلب اطلاق میشود

آیاسوفل نوعی بیماری قلبی است؟

پاسخ:خیر،ولی میتواندنشانه ی حضوریک بیماری قلبی باشد

آیا میشودفردی سوفل داشته باشد،نرمال هم باشد؟

پاسخ:بله ،درصدزیادی ازکودکان،تا هشتاددرصد، دردوره هایی اززندگی خودسوفل دارندکه به آن سوفل بی آزاراطلاق میشود

آیا بایدسوفل را درمان کرد؟

پاسخ:سوفل مثل صدای جیرجیردرمثلاوسیله ی نقلیه ی شماست.خیلی وقتها این صداها مهم نیستندو مابه آنها توجهی نمیکنیم.اماگاهی هم نشانه ی یک ایراد اساسی دراتومبیل اند.به مواردی که علت ایجاد سوفل نامشخص بوده و سوفل بی اهمیت یا بی آزارتلقی شود،اقدام بیشتری لازم نیست.اما درصورتی که سوفل حکایت از یک بیماری داخل قلبی مثل نقص دیواره ها یا دریچه ها نماید،بایدعلت آنرابرطرف ساخت.

چطورمیشودفهمیدیک سوفل بی آزار است؟

پاسخ:دروهله اول با شرح حال و معاینه ی دقیق.درموارد سوفل بی آزاربیمارهیچیک ازنشانه های بیماری قلبی را ندارد.درعین اینکه سوفل بی آزارکیفیت و مکان به خصوصی دارد که گوشهای آشنا با آن سریعا آنرا تشخیص میدهند.مثلا این صداها گاهی هستند وگاهی نیستند.لذا یک همکار پزشک خوش شانس متوجه آن میشودو دیگری متهم که چراآنرا نشنیده است.درضمن درمواقعی مثل تب،اضطراب وهمراه با کم خونی احتمال شنیده شدن ،بسی بالاترست.

زمانی که سوفل مطرح میشود چنددرصداحتمال دارد که نوزادیاکودک واقعا بیماری قلبی داشته باشند؟

پاسخ:خب درموردسوفلهای بی آزارهمانطورکه ازنامش پیداست صفردرصدو درمورد سوفلهای پاتولوژیک صددرصد.این یک سوال سهل و ممتنع است.درواقع باید اول بی آزاربودن یا پاتولوژیک بودن سوفل را تشخیص داد که گاهی مشکل است

درچنین مواردی چه بایدکرد؟

پاسخ:استفاده ازابزاری تشخیصی بنام اکوکاردیوگرافی که شبیه دستگاه سونوگرافی است و ساختمان دیواره ها و دریچه های قلب را با آن میتوانیم ببینیم و قدرت تشخیصی نزدیک به صددرصددارد.

آیا اکو کاردیو گرافی عوارضی هم دارد؟

پاسخ:خیر.مکانیسم کار این دستگاه امواج صوتی است.مثل داد کشیدن درکوه.پروبی که روی قفسه ی سینه گذارده میشود، امواج صوتی را که به گوش ما نمی آید به سمت قلب ارسال و پژواک آنرا دریافت میکند.سپس پژواک دریافتی به تصاویر قابل مشاهده درمانیتور تغییر شکل می یابند

پس دراکوکاردیوگرافی از اشعه مثل اشعه ی ایکس استفاده نمیشود؟

پاسخ:خیر،هرگز.و اکوکاردیوگرافی ازین حیث یکی از بی ضررترین و بی خطرترین روشهای تشخیصی ست

Innocent murmurs are the sound of noisy blood flow coursing through a normally structured heart. They are heard in 80% of children at some time or another, particularly at around 3 or 4 years of age. They are accentuated by increased cardiac output, as when a child is excited, anemic, or febrile. Auscultation with the ability to differentiate pathologic murmurs from benign murmurs is the method of choice for diagnosing innocent murmurs.

The exact cause of the innocent murmur has yet to be defined. Suggestions include relatively smaller aortic size resulting in increased velocity of blood across the aorta during ejection, left ventricular false tendons, exaggerated vibrations with ventricular contraction, and increased cardiac output . Whatever the cause, the heart is normal and a detailed imaging evaluation is unnecessary for diagnosis.