فهرست مطالب

ضرورت انجام واکسیناسیون برای بیماران قلبی و میزان فایده ی آن؟

فهرست مطالب

ضرورت انجام واکسیناسیون برای بیماران قلبی و میزان فایده ی آن؟

پاسخ:انجام آن علاوه بر واکسیناسیون روتین کشوری درابتدای ماه سرما(پاییز)الزامی است،به شرطیکه واکسن مصرفی برای سوشهای شایع درمنطقه ی محیط زیست، درهمان سال ساخته شده باشدو وارداتی نباشد.لذا عملا واکسنهای وارداتی موجود دربازار نوعی تخلیه کالای تجاری دربازار جهان سوم اند،و اگرنگوییم بی فایده،کم فایده اند.بماند که خود یک آنفلوآنزای خفیف هم ایجاد مینمایند.درهر حال قصه ی کاچی بهتر از هیچ چی است.درضمن این واکسنها برای کودکان زیر 6ماه کاربرد ندارند.