فهرست مطالب

قطره ی بینی را چند دفعه میشود استفاده کرد؟

فهرست مطالب

قطره ی بینی را چند دفعه میشود استفاده کرد؟

پاسخ:اگرمنظور قطره ی کلرور سدیم %0.65باشد،مصرف درهر بار کیپ شدگی بینی،بویژه قبل از شروع شیردهی و درهنگام خواب ،برای تسهیل تنفس از راه بینی بلامانع است.معمولا یک تا دو قطره کفایت میکند،هرچندقطرات بیشتر نیز،خطرناک نیست.