فهرست مطالب

قلب اندیشه ورز (heart brain)

فهرست مطالب

heart brain

این نوشته هرگز قصد ندارد مبلغ یک ایده ی اثبات نشده باشد

غرض تنها معرفی ایده ای است که اگر به ثمر بنشیند،و بتواند بیش از این از اتاق فرضیه به تالار نظریه نشو نماید:

 • تکیه گاهی گردد برای درک و توجیه بسیاری ازمسائل یک ذهن شرقی که دردستگاه منطق قیاسی قابل اثبات نیستند
 • معرفی نماید جایگاه دل را که درکتاب مقدس مسلمانان مرکز فهم به آن نسبت داده شده است (دلهایی دارندکه با آن نمی اندیشند!!!)

نظر شما چیست؟

شما خود را در کجای تنتان حس می کنید؟ درون کاسه سفالین جمجمه یا در ابعاد قفسه تنگ سینه؟ یا در همه پیکرتان؟

فکر نمیکنم از این احوال خارج باشد. بالاخره هرکسی خودش را یکجایی درون پیکرش حس می کند. گاه پشت پنجره ی نگاهش رو به آسمان و گاه پشت تارهای لبان اش وقتی که با دیگری صحبتی می آغازد. شما درکجای ناکجای پیکرتان قراردارید؟

این نوشته گزیده ای از نظریات متخصصین مغز و اعصاب، کاردیولو‍ژیستها، روانپزشکان و نوروکاردیولوژیست هاست که از حدود 50 سال قبل تر بطور جدی آغاز شده است. عمده ی این تحقیقات درموسسه HeartMath متمرکز بوده است.این موسسه توسط دکتر شیلدر با کمک دکتر Rollin McCraty که یک مهندس الکترونیک می باشد،درکالیفرنیا تاسیس شده است.

ادعا شده که بر خلاف این دیدگاه سنتی که تنها مغز است که سیگنالهای مدیریتی به ارگانهای مختلف بدن می فرستد، قلب نیز میتواند پایگاهی برای مدیریت داده ها باشد!

Traditionally, scientists believed, it was the brain that sent information and issued commands to the body, including the heart, but we now know the reverse is true as well.

قلب از 4 طریق مغز را تحت کنترل دارد:

 • پیام های عصبی
 • پیام های هورمونی
 • پیام های از جنس امواج فشاری خون (که به فاصله ی کوتاهی ازبطن چپ و از طریق آئورت به پایانه ی مغز می رسند)
 • پیام هایی از جنس امواج مغناطیسی

Research has shown that the heart communicates to the brain in four major ways: neurologically (through the transmission of nerve impulses), biochemically (via hormones and neurotransmitters), biophysically (through pressure waves) and energetically (through electromagnetic field interactions)

این امواج صادره از قلب میتواند در نیات و اعمال آدمی نیز تاثیر داشته باشد.

Moreover, our research shows that messages the heart sends the brain can also affect performance.”

از مهمترین کارکردهای قلب این است که به پردازش اطلاعات مربوط به هیجان می پردازد. هیجان مهمترین ادجوانت برای اندیشه در آدمی است به نحوی که تفکراتی که مشخصا در مغز شکل می گیرند شامل تصمیمات، اگربار هیجانی مناسبی نداشته باشند از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند.

When we intentionally experience sincere positive emotions such as caring, compassion or appreciation for someone or something, the heart processes these emotions and begins to become coherent and send out positive information throughout the entire body

به ادعای ذیل توجه کنید:

“ما دریافتیم که قلب به گونه ای عمل می کند که گویی ذهن خودش را دارد…”

We observed that the heart was acting as though it had a mind of its own and was profoundly influencing the way we perceive and respond to the world. In essence, it appeared that the heart was affecting intelligence and awareness

The answers to many of our original questions now provide a scientific basis to explain how and why the heart affects mental clarity, creativity, emotional balance and personal effectiveness

“قلب درحقیقت یک ارگان پیچیده و یک مرکزسنجش و پردازش خودمختار است که مغز خودش را دارد…”

The heart is, in fact, a highly complex, self-organized information processing center with its own functional “brain” that communicates with and influences the cranial brain via the nervous system, hormonal system and other pathways.

John and Beatrice Lacey در واقع جزء اولین کسانی بودند که از سال 1960 بطور جدی به این قضیه پرداخته و مدعی وجود The Intelligent Heart شدند. آن ها دریافتند که قلب حامل پیامهای معناداری برای مغز است که نه تنها توسط مغز فهمیده می شود که اطاعت هم میگردد، به نحوی که رفتار ما را تحت تاثیر قرار می دهد.

they found that the heart seemed to have its own peculiar logic that frequently diverged from the direction of the autonomic nervous system. The heart appeared to be sending meaningful messages to the brain that it not only understood, but obeyed. Even more intriguing was that it looked as though these messages could affect a person’s behavior.

از پیشگامان نوروکاردیولوژی دکتر J. Andrew Armour میباشدکه فرضیه ی “مغزی درقلب ” را درسال 1991مطرح نمود:

The Brain in the Heart

ایشان مدعی شدند که قلب مرکز اعصاب بسیار پیشرفته ی خود را دارد که میشود از آن به عنوان مغزی کوچک در قلب یاد کرد و به قلب این استقلال را می دهد که مجزا از مغز سر، بفهمد، بخاطر بسپارد و احساس کند!!!!

the heart has a complex intrinsic nervous system that is sufficiently sophisticated to qualify as a “little brain” in its own right.

elaborate circuitry enables it to act independently of the cranial brain – to learn, remember, and even feel and sense

The heart’s nervous system contains around 40,000 neurons, called sensory neuritis.

The heart has its own intrinsic nervous system that operates and processes information independently of the brain or nervous system.

اذعان شده که قلب به عنوان مرکز پردازش اطلاعات هیجانی سریعتر از مغز به عنوان مرکز پردازش اطلاعات فکری عمل کرده و نتیجه گیری خود را زودتر به اطلاع می رساند. پیش از آنکه هنوز مغز درمورد آن موضوع به نتیجه ی خاصی رسیده باشد.

اینگونه است که گاهی اوقات احساس می کنیم یک جای کار ایراد دارد درحالیکه در محاسبات فکری و عقلی ایرادی به کارمان وارد نیست!!

Since emotional processes can work faster than the mind, it takes a power stronger than the mind to bend perception, override emotional circuitry, and provide us with intuitive feeling instead. It takes the power of the heart.”

Doc Childre, Founder, Institute of HeartMath

دلمان می گوید که کاری را ه رچند به ظاهر درست انجام ندهیم. ما عمدتا ازاینکه دلمان با ما سخن میگوید تعجب میکنیم. و روایتها ی دل را با تعجب برای یکدیگر بازگو میکنیم. چرا که تنها مغز را به عنوان مرکز پردازش اطلاعات، به ما شناسانده اند. و عادت کرده ایم که بگوییم کار فکری یا کار مغزی…

تصمیماتی که توسط قلب اخذ می شود مستقیما می تواند بر نحوه ی سامان دهی اطلاعات توسط مغز اثر بگذارد.

the “decisions” made within the heart can directly impact the way the brain perceives and processes information.

قلب و مغز هر دو به پیام هایی در مورد رخداد های آینده پاسخ می دهند،اما قلب دراین مورد سریعتر عمل میکند

showed that both the heart and brain receive and respond to pre-stimulus information about a future event. But even more surprising is the finding that the heart seems to receive the intuitive information before the brain

heart brain

پاسکال فیلسوف فرانسوی میگوید: “قلب برای خودش دلایلی دارد که عقل از آن آگاه نیست”

The renowned French philosopher Blaise Pascal stated: “The heart has reasons that reason cannot know.”

در تصویر ذیل میتوان ارتباط تنگاتنگ دستگاه های عصبی قلب و مغز را درقالب یک نمودار ( به شکل مدار)، مشاهده نمود.

heart brain

“گانگلیون خارجی قلبی ” (extrinsic cardiac ganglia) را به نوعی یک مرکز پردازش به حساب می آورند که واسطه مهم ارتباط قلب با ارگانهای مختلف است

The extrinsic cardiac ganglia, located in the thoracic cavity, have direct connections to organs such as the lungs and esophagus and are also indirectly connected via the spinal cord to many other organs, including the skin and arteries.

heart’s coherent state که برای دانستن معادل فارسی اش می توانیدبه دایره المعارفها مراجعه کنید (دولت منسجم قلب یکی از معانی اش می باشد) از نگاه محققین آن وضعیت متعادل، مطلوب و ایده آلی است که انسان به دنبال اش است

measurable state that is fundamentally different from a state of relaxation and from most meditative states that require only a lowered heart rate and not necessarily a coherent rhythm.

Negative emotions, such as anger or frustration, are associated with an erratic, disordered, incoherent pattern in the heart’s rhythms. In contrast, positive emotions, such as love or appreciation, are associated with a smooth, ordered, coherent pattern in the heart’s rhythmic activity.

و قلب در ایجادش فاکتوری اساسی محسوب میشود، خاصه با ریتم اش!

heart plays a unique synchronizing role in the body.

this is a specific functional psycho-physiological mode that can be objectively measured by heart rate variability (HRV) analysis

در مورد نحوه ی ارسال مغناطیسی پیامها از سوی قلب اعتقاد بر این است که قلب در بین ارگانهای بدن قوی ترین میدان مغناطیسی را داراست، به نحوی که بر همه ی ارگان های بدن اثر می گذارد:

The heart’s electromagnetic field, by far the most powerful rhythmic field produced by the human body, not only envelops every cell of the body but also extends out in all directions into the space around us.

و از آن به عنوان یکی از مهمترین واسطه های انتقال پیام دربدن یاد می شود:

the heart’s field is an important carrier of information.

heart brain

سیگنالهای بخش الکتریکی قلب دارای آمپلیتود تا 60 برابر سیگنالهای صادره از مغز اند. قدرت میدان مغناطیسی قلب نیز 5000 برابر مغز تخمین زده شده است.

heart brain

Compared to the electromagnetic field produced by the brain, the electrical component of the heart’s field is about 60 times greater in amplitude, and permeates every cell in the body. The magnetic component is approximately 5000 times stronger than the brain’s magnetic field and can be detected several feet away from the body with sensitive magnetometers.

ناگفته نماند قدرت مغناطیسی قلب به حدی بالاست که مگنتوکاردیوگراف ها (MCG) ممکن است جانشین الکتروکاردیوگرام ها (ECG) نیز بشود ووو…

……………………………

……………………………

……………………………

این داستان ادامه دارد

(درصورت امکان نظربدهید)

بااحترام-دکترمحمدرادگودرزی

3 پاسخ

 1. با درود!
  این تحقیق اگر درست باشد معنی اش این است که کسانی که پیوند قلب انجام داده اند یا دارای قلب مصنوعی شده اند یا قلبشان با باطری کار می کند دچار دگرگونی شخصیت شده باشند!! انسان با قلب مصنوعی می تواند زندگی کند ولی آیا یک مغز مصنوعی هم توانسته انسان را به زندگی باز گرداند؟! هر چند شاید قلب نقش اندکی داشته باشد ولی به نظر می رسد آنچه شخصیت انسان را می سازد مغز اوست. و نیز این مغز است که با تاثیر پذیری از تغذیه یا داروهای شیمیایی یا گیاهی مختلف و یا مواد مخدر عملکرد متفاوت از خود بروز میدهد. و آیا فردی که به کما رفته و هوشیاری خود را از دست داده و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد، قلبش از کار افتاده یا مغزش؟!!!

 2. سلام اقای دکتر
  ممنونم
  واقعا استفاده کردم
  دکتر امیریان هستم متخصص طب سنتی
  من در جریان پایان نامه با تئوری مغز قلب مواجه شدم
  فوق العاده ست
  از مطلب خیلی خیلی خیلی خوبتون هم سپاسگزارم