فهرست مطالب

معرفی مختصر رشته قلب کودکان

فهرست مطالب

رشته قلب کودکان

از شاخه های فوق تخصصی کودکان با طول مدت تحصیل سه ساله ودوره ی طرح دوبرابر دوره ی تحصیل یعنی شش ساله میباشد.

دانشگاههای پذیرای رشته قلب کودکان

دانشگاههای متولی آموزش این رشته درایران ع پ تهران(مراکز قلب شهید رجایی و مرکز طبی)،شهیدبهشتی(بیمارستان مدرس)،اصفهان و شیراز می باشند.سالانه حدود ده نفر دراین رشته پذیرفته میشوند.

مهارت هایی که دراین رشته به فراگیران آموزش داده میشوند

  • اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک
  • ترانس ازوفاژ‍یال اکوکاردیوگرافی
  • فتال اکوکاردیوگرافی
  • اینترونشن
  • EPS کودکان(الکتروفیزیولوژ‍ی)
  • مهارتهای مربوط به تست ورزش و هولتر مانیتورینگ درکودکان
  • Imagingشامل CT-angiography وMRI-angiographyدرکودکان
  • مهارتهای مربوط به PICU و مراقبتهای ویژه ی پس از جراحی قلب باز درکودکان

تمامی موارد فوق امروزه دارای دوره های تکمیلی (فلوشیپی) نیز میباشند که میشود تنها در گرایش مربوطه فعالیت نمود

سن بیماران تحت پوشش از دوره ی جنینی تابیست سالگی است

در میان گرایشات فوق اینترونشن از شاخه های پیشتاز است.بوی‍‍ژه با هدیه کردن درمانهای لوکس خود به بیماران:از بالون دریچه تا بستن نواقص دیواره ای وانجام تعویض دریچه و عمل فانتن درسالهای اخیر.

اینترونشن درجنین درسالهای اخیر بسیاررو به رشد بوده.

 a catheterization laboratory
a catheterization laboratory

محیط کار اینترونشیست موسوم به کت لب میباشد

EPSمحیط کاری مشابه اینترونشنیستها داشته(catheterization laboratoty)اما مجهز به وسایل الکترونیکی ویژه ای هست که اختصاص به مطالعه ودرمان انواع آریتمی ها به روش غیر جراحی دارد.

 Diagram showing the major components of an electrophysiology (EP) cardiac laboratory (lab)
Diagram showing the major components of an electrophysiology (EP) cardiac laboratory (lab)

مزیت عمده ی گرایشهای فوق ،مرتفع ساختن نیاز بیماران به جراحی ،دوره ی کوتاه بستری و نقاهت میباشد.به نحوی که دربستن PDA با وسیله بیمار روز بعد از انجام پروسجر قادر به انجام فعالیتهای روزمره و ورزش خواهد بود!

a CT-angiogram
a CT-angiogram

Imaging از جمله دیگر گرایشهاست که با ایجاد تصاویر فوق العاده گویا از انجام آنژ‍یوگرافیهای بیمورد تشخیصی کاسته است و امروزه آنژیو گرافی عمدتا به نیت درمان با اینترونشن انجام میگیرد.

تجهیزات مورد نیاز یک کاردیولوژیست کودکن درهرمرکزی که کار میکند تقریبا تمامی موارد فوق است که متاسفانه عمده ی شهرستانها از داشتن آن محروم اند.