فهرست مطالب

پروپوزال برای پایان نامه یا تحقیق

فهرست مطالب

پروپوزال

1- پیگیری یکساله بیماران مبتلا به ASD

2- پیگیری یکساله بیماران مبتلا به VSD

3- بررسی اثر عصاره ی سیر درکاهش فشار ریه

4- بررسی اثر سیاه دانه درکاهش فشار ریه

5- بررسی اهمیت اکوکاردیوگرافی روتین دربیماران مبتلا به آنومالیهای غیرقلبی

6- بررسی وقوع LQTSدربیماران مبتلا به تشنج

7- بررسی ارتباط بین QTIو داروهای شیمی درمانی

8- بررسی ارتباط بین QTIو داروهای ضدتشنج

9- بررسی ارتباط بین QTIو داروهای آنتی اسید

10- اندازه گیری QTI درنوزادان مبتلا به هیپربیلیرونیمی

11- بررسی اثر سیلدنافیل درنوزادان مبتلا به هیپرتانسیون ریه درروزهای آغازین تولد

12- پیگیری یکساله بیماران مبتلا به PDA

13- پیگیری یکساله نوزادان مبتلا بهPPS

14- بررسی اکوکاردیوگرافیک مواردی که به عنوان سوفل بی آزارپیگیری میشدند،به مدت یکسال،درمرکز قلب بیمارستان کودکان طالقانی

15- بررسی کودکان مراجعه کننده با درد قفسه ی سینه به درمانگاه قلب بیمارستان کودکان طالقانی

16- بررسی کودکان مراجعه کننده با شکایت طپش قلبی به درمانگاه قلب بیمارستان کودکان طالقانی

17- پیگیری یکساله ی موارد silent MR

18- بررسی شیوع complex CHDدراستان گلستان

19- بررسی اختلالات شناختی درمبتلایان به CHD

20- بررسی وقوع میوکاردیت دربیماران پنومونی

21- بررسی وقوع میوکاردیت دربیماران مبتلا به مننژیت و ارتباط آن با مصرف داروهای ضدتشنج

22- بررسی وقوع کاردیومیوپاتی دربیماران مبتلا به گاستروانتریت باکتریال

23- بررسی شیوع سوفل درنوزادان دردوهفته ی اول زندگی