فهرست مطالب

ASD

فهرست مطالب

نقص دیواره ی بین دهلیزه یک بیماری قلبی مادرزادی کاملا بی سرو صداست.به نحوی که دقت زیادی درشکایات و معاینه بوی‍ژه سمع قلب برای تشخیص آن لازم است.

فرزند یکی از متخصصین کودک را به یادمی آورم که تا نه سالگی تشخیص داده نشده بود.و چند بیمار دیگر که بعد از سالها یعنی چندین مرتبه ویزیت شک به وجود بیماری درپزشک ایجاد شده بود.

شکایات ممکن است به صورت پنومونی مکرر،ریزجثه بودن درحدی که ممکن است فامیلی قلمداد شود،و کبودی ثانیه ای گهگاهی گزارش شوند.مگر سندرومی دربیمار باشدکه شک بهASD را به عنوان یک جزء ثابت برانگیزد.

ASDیکی از بیماریهایی است که پزشک غربالگر درمدارس باید بطور اخص دنبال یافتن آن باشد.بویژ‍ه با سمع دقیق کانون ریه برای شنیدن سوفل سیستولی و افزایش انفکاک صدای دوم قلب.

ASDچیزی فرای این برای شنیدن ندارد(البته رامبل و …وجود دارندکه بسیارسمعشان مشکل است).درعمل:

1.توجه به صدای غیر طبیعی درکانون ریه و

2-عدم انتساب ساده لوحانه ی آن به صدای جریان ریوی بی آزار(PA flow murmur) میتواند منجر به ارجاع و درنهایت تشخیص بیماری گردد.

HEAVE برجسته درکانون ساب استرنال ازجمله موراد دیگری است که ممکن است نظر خانواده یا پزشک را به خود جلب نماید

CXR اگر به منظور دیگری اتخاذ شده باشد از نظر پرخونی ریه ها که یکی ا زشواهد شنتها ی چپ به راست است بررسی شود،والا برای رسیدن به تشخیص توصیه به اخذ گرافی قفسه صدری نمیگردد.

نوار این بیماران نیز مشخصات مربوط به خودرادارد اما هیچگاه برای قطعی کردن تشخیص توصیه نمیشود.

تشخیص قطعی با اکوکاردیوگرافی است.

تشخیص بموقع از چند نظر اهمیت دارد:

1-درشیرخواران و کودکان کم سن تر برای رفع کردن علت پنومونی مکرر

2-درمان الکتیو درسن چهار سالگی تا هفت سالگی جهت پیشگیری از حملات آریتمی درآینده

درمقایسه دوگروه سنی زیر و بالای بیست و چهارسال دیده شده که تاخیر درمان تا بیست و چهارسالگی با وقوع حملا ت ْآریتمی و نارسایی و فشار ریه ،حتی اگر بعد از این سن درمان باموفقیت انجام شود همراه خواهد بود.درواقع درمان بعد از بیست و چهار سالگی بی فایده است و نباید تا سنین مدرسه نیز به تاخیر افتد.

Late fatal and nonfatal cardiovascular events occurred in 57% of the patients who were older than age 24 years at operation but in only 15% of those age 24 years or younger at operation. Both preoperative and atrial fibrillation or flutter became more frequent as the age at operation increased

 

خاصه اینکه درمان امروزه بسیار ساده و از طریق آن‍ژیوگرافی درعرض نیمساعت و بدون بجا گذاردن هیچ اسکاری انجام پذیر است.

نکته :

1-نقصهای بیش از 6میلیمتر احتمال بسته شدنشان پایین است.

2-به امید بسته شدن خودبخوددر نقصهای بزرگتر نباید زمان را هدر داد،چراکه ممکن است درنهایت بسته شوند اما استعداد آریتمی درکودک باقی بماند