غربالگری قلب نوزاد در زایشگاه و درمانگاه
 • مقرر کنید قبل از حضور شما سچوریشن دست و پای راست اندازه گیری شده و ثبت شود.
 • در جست وجوی پاسخ سوالات و مترصد انجام معاینات زیر باشید. هرمشکل به تنهایی برای ارجاع کافی است.برای آگاهی از فوریت ارجاع یا قدمهای نخست قسمت توضیحات را مطالعه فرمایید.

اول شرح حال

شیر خوردن بریده بریده همراه با تغییر رنگ

 • برای رد CHD توام با نارسایی یا فشار بالای ریه مشاوره یا ارجاع فوری انجام شود.

سابقه دیابت بد کنترل شده یا لوپوس در مادر یا مصرف داروهای ضد تشنج، کاپتوپریل، سرترالین، فلاکستین یا مواد مخدر توسط مادر

 • در نوزاد مادر لوپوسی برای رد کردن AVB حتما نوار بگیرید.
 • ارجاع اورژانسی نیست.

آپگار پایین بویژه با هیپوتونی

 • درصورت نیاز به بستری مشاوره قلب درخواست شود.
سپس به CHAPPs توجه شود(CHAPPs screen)

Cyanosis

 • مخاط و زبان، نه لب و انگشت چک شوند.
 • نیاز به بستری فوری و انجام هیپراکسیاتست دارد.
 • به پالس اکسی متری رجوع کنید.

Heave

 • کیفی است.
 • با مشاهده و لمس قابل ارزیابی است.
 • در پره مچور،نوزاد تب دار یا دهیدره ممکن است برجسته بنظر بیاید و قبل از ارجاع به سایر یافته ها هم توجه شود.
 • هیو ساب استرنال نشانه بزرگی بطن راست و آپیکال نشانه بزرگ شدگی بطن چپ اند.

Auscultation

 • به سمع فضای بین دنده ای دوم سمت چپ زمان بیشتری اختصاص داده شود.
 • زیر نیپل راست هم جهت رد دکستروکاردی سمع شود.
 • همچنین به ریت و رگولاریتی توجه شود.
 • در 24 ساعت نخست سوفل بیش از 6/3 در فضایی غیر از فضای بین دنده ای دوم سمت چپ(LUSB) و سوفل با هر شدتی در سابقه خانوادگی CHD یا سابقه مادری دیابت بد کنترل شده، مصرف داروهای ضد تشنج، کاپتوپریل،سرترالین،فلاکستین یا مواد مخدرتوسط مادر به محض تشخیص مشاوره یا ارجاع شوند.
 • مابقی سوفلها از روز دوم به بعد نیاز به مشاوره یا ارجاع دارند.
 • در صورت نامنظمی،برادیکاردی یا تاکیکاردی ECG انجام شود.

Pulse(Lower)

 • سوای نتیجه ی پالس اکسیمتری جهت ارزیابی کوارکتاسیون نبض دورسالیس پدیس یا مالئولارخلفی یکی از پاها لمس شود و درصورت ضعیف بودن پس از چک نبض فمورال و تایید ضعیف بودن آن، فارغ از نتیجه سایر ارزیابی ها،مشاوره فوری درخواست یا ارجاع شود.

Pulse-oxymetery screening

  در صورت وجود هریک از آیتمهای زیر نوزاد سریعا بستری شود:
  1. o2 sat < 90% in Rt hand or foot
  2. o2 sat 90-95% in Rt hand or foot (three times with 1 hr intervals)
  3. o2 sat difference > 3% between Rt hand and foot (three times with 1 hr intervals)
 • برای موارد 1 و 2 ابتدا هیپراکسیاتست انجام شود ودرصورت failed شدن (عدم ارتقاء PaO2 بیش از 150پس از تجویز اکسیژن با حجم بالا به مدت10 دقیقه) پروستاگلاندین E1 به میزان اولیه 0.02mic.kg.min شروع و مشاوره قلب درخواست شود.
 • برای مورد 3 بلافاصله پروستاگلاندین شروع و مشاوره درخواست شود.

Syndrome facies or Hypotonia

 • داون و سایر سندرومها، آنومالی های رکتال و سایر آنومالی ها بایستی بدون توجه به سایرآیتمها اکوکاردیوگرافی شوند!